Felhasználási feltételek/

A „www.newyorker.de” weboldal, valamint a New Yorker cég összes további weboldalának használata németországi felhasználók számára az alábbi használati feltételek hatálya alá esik.
A használati feltételeket cégünk időről időre megváltoztatja. A használati feltételek módosításáról nem teszünk közzé kifejezett felhívást. Időről időre ezért ellenőrizni kell, hogy történt-e változtatás a használati feltételekben. Weboldalunk használatával beleegyezésed adod az alábbi használati feltételekhez.

Ha nem vagy nagykorú, úgy kérünk, hogy a jelen weboldalt kizárólag a nevelésedre jogosultak beleegyezésével használd. A gyermekek személyi adatainak védelme különösen fontos a számunkra. Ebből az okból tudatosan nem rögzítjük kiskorúak adatait, amennyiben a nevelésre jogosultak nem adták ehhez kifejezett beleegyezésüket. Ha azt tapasztaljuk, hogy kiskorúak beleegyezés nélkül személyes adataikat rendszerünkben megadják, vagy ezen személyek adatait mások mentik el a rendszerünkbe, úgy ezen adatokat azonnal töröljük.

1. Használati jog

Amennyiben egyedi esetekben ettől eltérő megállapodás nem született, úgy cégünk korlátozott, nem kizárólagos és nem átruházható jogosultságot ad a látogatónak, a weboldal és annak tartalmának jelen használati feltételek keretében történő, magáncélú lehívására, használatára és képernyőn történő megjelenítésére. Tilos a kereskedelmi célú használat, különösen a kereskedelmi reklámok közzététele.

Saját belátásunk szerint fenntartjuk a jogot weboldal szabad használatának előzetes bejelentés nélküli korlátozására, vagy megszüntetésére, amennyiben ettől eltérő szerződéses megállapodás nem született. Cégünknek ezenkívül jogában áll a jelszó, a felhasználói fiók, valamint annak teljes tartalmának azonnali hatállyal történő megszűntetése, vagy törlése, ill. a felhasználó személyre szabott szolgálatainak zárolása, amennyiben a felhasználó jelen használati feltételeket megsérti, vagy cégünk számára valótlan, nem pontos, nem teljes adatokat ad meg a személyére vonatkozóan, vagy ha cégünknek alapos oka van feltételezni, hogy a megadott személyi adatok nem felelnek meg a valóságnak, nem pontosak, vagy nem teljesek.

2. Felelősség

A New Yorker cég minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon közzétett információk helyesek és aktuálisak legyenek. Ezen információk helyességére és/vagy aktualitására vonatkozóan azonban cégünk nem vállal garanciákat, vagy felelősséget. Kérjük annak megértését, hogy cégünk nem vállal felelősséget a weboldal elérhetetlenségének következményeiért. Emiatt fenntartjuk a jogot, hogy a tartalmakat és szolgáltatásokat bármikor módosítsuk, vagy töröljük, amennyiben ettől eltérő szerződéses megállapodás nem született. Nem nyújtunk garanciát a weboldal megszakítás nélküli elérhetőségére vonatkozóan és nem vállalunk felelősséget a weboldal rajtunk kívül álló okokból való elérhetetlenségére, avagy adatvesztésekre vonatkozóan.

Ha a jelen weboldalon harmadik felek tartalmára mutató linkek vannak, akkor azon weboldalak tartalma tekinthető sajátunknak. Különös tekintettel arra, hogy más vállalatok külső weboldalainak tartalmát nem tudjuk folyamatosan ellenőrizni. Ezen linkeket tekintsd csak hivatkozásoknak. Cégünk nem garantálja a hivatkozott oldalak elérhetőségét. A törvény nem kötelezi a New Yorker céget, hogy felügyelje az átadott, vagy elmentett információkat, vagy olyan körülmények után kutasson, amelyek jogellenes tevékenységre utalnának (ld. a telemédiáról szóló törvény §7 paragrafusát).

Amennyiben fennáll az interaktív szolgáltatásokban való részvétel lehetősége, úgy a közzétett tartalmakért te vagy felelős.

Cégünk kizárólag szándékosság, vagy súlyos mulasztás esetén vállal korlátlan felelősséget. Enyhe hanyagság esetén cégünk kizárólag alapvető kötelezettségek (kardinális kötelezettségek) megszegése esetén és csak korlátozottan vállal felelősséget. A korlátozás olyan szerződéstipikus károkra vonatkozik, melyek keletkezése előrelátható volt.

Cégünk azonban nem felel a következményes károkért, mint pl. a nyereségkiesés, vagy az immateriális károk. Nem vállalunk felelősséget továbbá adatveszésért, vagy a felhasználó hardverében, vagy szoftverében keletkezett egyéb olyan károkért sem, melyek a weboldalról történő letöltésekre vezethetők vissza.
A fenti felelősségkorlátozások nem vonatkoznak a saját hibánkból okozott életveszélyre, testi-, vagy egészségi veszélyekre, vagy a termékek iránti felelősségvállalásra vonatkozó törvényben gyökerező követelésekre.

A fenti felelősségkorlátozások értelemszerűen a New Yorker munkavállalóira, törvényes képviselőire és végrehajtási segédeire is vonatkoznak.

A felhasználó felel minden olyan hátrányért, melyet a New Yorker cég a weboldal visszaélésszerű, vagy jogellenes használatából, vagy abból eredően szenvedett el, hogy a felhasználó nem teljesítette szerződéses kötelezettségeit.

3. A weboldal szabályzata (kötelező netikett)

A felhasználó kötelezettséget vállal személyes adatainak - különösen kereszt- és vezetéknév, cím, telefonszám és e-mail cím - valós és teljes megadásáért, amennyiben személyre szabott szolgáltatások igénybe vételéhez ezeket meg kell adni. Ezen kívül arra kérünk, személyes adataidat rendszeresen frissítsd.

A weboldal és szolgáltatásainak használatához kapott jogosultságok kizárólag téged illetnek. A használati feltételekből eredő jogosultságok és kötelezettségek sem részben, sem teljesen nem ruházhatók át harmadik felekre. Amennyiben fórumokon, csevegőben, blogokon, vagy az interaktív szolgáltatásokban résztveszel, úgy szigorúan tilos harmadik felek számára elérhetővé tenni felhasználói fiókodat, vagy jelszavadat. Ezek kizárólag a te részedre biztosítják a weboldal és a kapcsolódó szolgáltatások használati jogát.

Az interaktív szolgáltatások felhasználójaként köteles vagy a jelszavadat, ill. felhasználói fiókod további információit titokban tartani. Felhasználói fiókod jogosulatlan használatát azonnal jelentsd írásban, ill.az
info-datenschutz@newyorker.de címre küldött e-mailben. Ebben az esetben is te vagy felelős a weboldal illetéktelen használatáért. A jelszavad, vagy felhasználói fiókod egyéb információinak felhasználásával közzé tett nyilatkozatok kétséges esetekben ellened kerülnek alkalmazásra.

Tilos olyan anyagok feltöltése a weboldalra, melyek kárt okozó tartalmakat (különösen rosszindulatú kódokat), vagy más olyan programokat tartalmaznak, melyek a szoftverek és hardverek működését veszélyeztetnék, vagy zavarhatnák. Az interaktív szolgáltatások keretében feltöltött tartalmakat természetesen meg kell szűrni egy aktuális vírusirtó programmal.

Tilos feltölteni terjeszteni vagy elérhetővé tenni törvénybe, vagy a jó erkölcsbe ütköző tartalmakat és/vagy megnyilvánulásokat, ill. tilos ezekre hivatkozni, különösen olyan tartalmak esetében, melyek faji gyűlöletre buzdítanak, az erőszakot üdvözítik, vagy bagatellizálják, a háborút dicsőítik, pornográf, vagy szexuális tartalmúak, ill. nyilvánvalóan alkalmasak gyermekek és fiatalkorúak veszélyeztetésére.

Tilos minden olyan cselekedet, vagy olyan szándék mely a rendszer, vagy a hálózat biztonságát veszélyezteti, - mint pl. illetéktelen hozzáférés megszerzése rosszindulatú kódok feltöltésével, vagy illetéktelen elérés megszerzésére irányuló kísérlet.


4. Szerzői jog

A jelen weboldal tartalma szerzői jog védelme alatt áll. Ez kifejezetten vonatkozik a szöveges tartalomra, képekre, fényképekre, illusztrációkra, grafikákra, a kivitelezésre, a hang-, videó-, vagy animációs adatokra, ide értve ezek elrendezését is a weboldalon. Kifejezett, előzetes beleegyezésünk nélkül tilos az oldalak (vagy annak részeinek) megváltoztatása  (akár részlege is), sokszorosítása, terjesztése, elküldése, vagy egyéb hasznosítása elektronikus médiával (ide értve az internetet is), vagy hagyományos publikációkkal. A weboldal közzétételére kizárólag a szerkesztőség adhat engedélyt (az impresszumhoz).
A képeket, grafikákat, szöveges, vagy egyéb fájlokat harmadik felek részleges, vagy teljes szerzői joga is védheti.

A tartalom és a letölthető anyagok kizárólag személyes használatra másolhatók, ill. tölthetők le. Ezzel a felhasználó azonban nem szerez jogot a másolt, vagy letöltött anyagokra vonatkozóan. A weboldal teljes, vagy részleges tartalmának reprodukálása, közzététele, továbbadása, átjátszása, terjesztése, megjelenítése, módosítása és értékesítése, ill. nyilvános, vagy üzleti célú hasznosítása tilos.
A weboldalon megnevezett márka- és terméknevek korlátozások nélkül, az érvényben lévő márkajogi törvény rendeleteinek hatálya alá esnek. A márka puszta megnevezése a weboldalunkon nem jelenti azt, hogy a márka nem áll harmadik fél jogvédelme alatt.

A weboldal használatával sem kifejezetten, sem hallgatólagosan, sem más egyéb módon nem biztosítunk licencet, vagy más jogot a weboldalunkon megjelenítésre kerülő szellemi tulajdonjogok használatára. Minden jogsértő használat kifejezetten tilos.

A weboldal tartalmáról természetesen készíthetsz másolatot a saját személyes használatodra. Ugyanez vonatkozik a tartalmak letöltésére is saját merevlemezedre mindaddig, míg az saját személyes használatodban marad. A szerzői jogi felhívások és márkajelölések semmilyen körülmények között nem változtathatók meg és nem távolíthatók el.

Beleegyezésed adod, hogy cégünk tulajdonjogot szerez azon anyagokra, melyeket saját kezdeményezésedben, vagy felszólításra feltöltöttél weboldalunkra, vagy más módon, pl. e-mailen keresztül küldtél el nekünk. Amennyiben az nem érinti a személyi adatokat, vagy amennyiben nem kötöttünk külön titoktartási megállapodást, nem vagyunk kötelesek arra, hogy ezen anyagokat bizalmasan kezeljük. Cégünknek ellenszolgáltatások és időbeli korlátozások nélküli, vissza nem vonható, át nem ruházható és kizárólagos engedélyt adsz a weboldalra feltöltött anyagok hasznosítására és használatára. Mindenek előtt jogunkban áll ezen anyagok reprodukálása, közzétételére, továbbadására, átadására, terjesztésére, módosítására, értékesítésére, ill. a tartalom teljességének, vagy egy részének egyéb módon történő használatára nyilvános, vagy üzleti célokra az egész világon. Jogunkban áll továbbá az anyag beillesztésére más alkotásokba, függetlenül azok formájától, a hordozó médiumtól és az alkalmazott technológiától

 

5. Egyéb rendelkezések

Jelen használati feltételek a német jog hatálya alá tartoznak az ENSZ kereskedelmi jogi rendeleteinek kizárásával.
Ha a jelen használati feltételek egyes rendelkezései hatálytalanná válnak, vagy az érvényben lévő törvényi szabályozásokkal szembeállnak, úgy az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A hatálytalan rendelkezést a felek közös beleegyezéssel olyan rendelettel helyettesítik, amely a hatálytalanná vált pont gazdasági célkitűzésének jogilag hatályos módon leginkább megfelel. A fenti szabályozás szabályozási hiányosságok esetén is érvényes.

A használati feltételek a személyre szabott szolgálatokra vonatkozó különleges feltételekkel, az adatvédelmi nyilatkozattal és az interaktív szolgáltatásokra esetlegesen vonatkozó szabályozásokkal együtt közösen képzik a 
New Yorker és a felhasználó közötti megállapodást.