Gebruiksvoorwaarden

Voor gebruik van de website „www.newyorker.de” en alle overige websites van New Yorker, die zich richten op bezoekers in Nederland gelden de volgende gebruiksvoorwaarden.
De gebruiksvoorwaarden zullen met enige regelmaat aangepast worden. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden worden niet apart aangekondigd. Je dient daarom zelf met enige regelmaat de gebruiksvoorwaarden te controleren op wijzigingen. Wanneer je onze website bezoekt, ga je automatisch akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Wanneer je nog niet meederjarig bent, mag je deze website uitsluitend na toestemming van je ouders of verzorgers bezoeken. Wij hechten bijzonder veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens van kinderen. We verzamelen daarom geen gegevens van minderjarigen, voor zover de ouders of verzorgers daarvoor geen toestemming hebben gegeven. Wanneer we ontdekken, dat minderjarigen zonder de vereiste toestemming zelf bij ons persoonlijke gegevens achterlaten, of dat over dergelijke personen persoonlijke gegevens ingevoerd worden, zullen we deze gegevens verwijderen.

1. Gebruiksrecht

We verlenen u een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht, om de website en haar inhoud voor de doeleinden zoals omschreven in deze gebruiksvoorwaarden tijdens privégebruik te bezoeken, te gebruiken en op het beeldscherm te tonen, voor zover niets anders op individuele basis overeengekomen is. Commercieel gebruik, met name het aanbrengen van commerciële reclameuitingen, is niet toegestaan.

We behouden ons het recht voor, het gebruik van de website door jou naar eigen inzicht en zonder kennisgeving vooraf te beperken of te beëindigen, voor zover contractueel niet anders is overeengekomen. Daarnaast zijn we bevoegd om met onmiddellijke ingang het wachtwoord, het gebruikersaccount en de volledige inhoud van je account te deactiveren of te verwijderen en je verdere toegang tot persoonlijke diensten te ontzeggen, wanneer je je niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden of wanneer je ons onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt hebt of wanneer we het vermoeden hebben, dat je onjuiste of onvolledige gegevens over jezelf verstrekt hebt.

2. Aansprakelijkheid

New Yorker zal al het redelijke ondernemen om juiste en actuele informatie op haar website te publiceren. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie juist en/of actueel is. We vragen tevens om rekening te houden met het feit dat we niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen wanneer onze website niet te bereiken is. Daarom houden we ons het recht voor om inhoud en diensten te allen tijde aan te kunnen passen of te beëindigen, voor zover we contractueel niets anders overeengekomen zijn. Er bestaat derhalve geen geranatie voor een ononderbroken bereikbaarheid van de website en zijn we niet aansprakelijk voor het niet kunnen bereiken van onze website buiten onze schuld om, noch voor eventueel dataverlies.

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar onze websites eventueel verwijzen; we zijn bovendien niet in staat om websites van andere ondernemingen voortdurend te controleren. Links zijn er slechts als tip voor jou. We zijn net zomin verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van verlinkte pagina's. New Yorker is volgens de wet niet verplicht om verstuurde of opgeslagen gegevens te controleren op illegale inhoud of herkomst (§ 7 TMG, Duitse Telemediawet).

Voor zover we deelname aan interactieve diensten aanbieden, ben je zelf verantwoordelijk voor de door jou verstrekte inhoud.

We zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. We zijn echter wel beperkt aansprakelijk voor lichte nalatigheid in het geval van een schending van een kardinale verplichting. De beperking heeft betrekking op typische contractuele schade, waarvan het ontstaan kon worden verwacht.

We zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, in het bijzonder niet voor gederfde inkomsten of immateriële schade. Bovendien zijn we niet aansprakelijk voor dataverlies of overige schade aan je hard- of software als gevolg van het downloaden van materiaal van de website.
De eerder genoemde beperkingen in de aansprakelijkheid gelden niet voor door ons veroorzaakt letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor eventuele aanspraken volgens de Wet op de productaansprakelijkheid.

De genoemde beperkingen in de aansprakelijkheid gelden mutatis mutandis ook voor medewerkers, vertegenwoordigers en personen die namens New Yorker optreden.

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, die New Yorker lijdt als gevolg van misbruik of onwettig gebruik van de website of indien schade ontstaat, wanneer je verwijtbaar niet aan contractuele verplichtingen voldoet.

3. Reglement van de website (geldende netiquette)

Je bent verplicht, ons naar waarheid geldige en volledige informatie te verstrekken over je persoon – in het bijzonder voornaam, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres –, voor zover deze informatie vereist is voor persoonlijke diensten. Daarnaast verzoeken we je om je persoonlijke gegevens regelmatig te actualiseren.

Regels met betrekking tot het gebruik van de website en diensten gelden uitsluitend voor jou alleen. Rechten en plichten die voortkomen uit de gebruiksvoorwaarden zijn volledig noch deels overdraagbaar aan derden. Wanneer je deelneemt aan forums, chats, blogs en andere interactieve diensten, dan is het verboden om derden toegang te verschaffen tot je gebruikersaccount of je wachtwoord; deze gegevens zijn uitsluitend voor jezelf bedoeld om gebruik te kunnen maken van de website en eventuele diensten.

Als gebruiker van interactieve diensten dien je je wachtwoord en overige informatie met betrekking tot je gebruikersaccount geheim te houden. Onbevoegd gebruik van je account dien je onverwijld schriftelijk of per e-mail te melden
aan info-datenschutz@newyorker.de. Ook dan blijf je verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van de website. Alle verklaringen die na gebruik van je wachtwoord of je overige gegevens met betrekking tot je gebruikersaccount zijn afgegeven dien je bij twijfel als zodanig te accepteren.

Het is niet toegestaan om materiaal op de website te publiceren, dat schadelijke inhoud (met name malicious code) en overige programmatuur bevat, die het correct functioneren van software of hardware in gevaar brengen of kunnen verstoren. Vanzelfsprekend controleren we alle content die je in het kader van interactieve diensten upload, met behulp van een viruskiller.

Het is niet toegestaan om onrechtmatige en onzedelijke content te uploaden, te verspreiden en/of toegangelijk te maken en/of uitingen, in het bijzonder die tot racisme oproepen, geweld verheerlijken of bagatelliseren, oorlogen verheerlijken, in pornografisch opzicht of op seksueel gebeied aanstootgevend zijn, of die duidelijk bedoeld zijn om kinderen of jongeren in gevaar te brengen of om te verwijzen naar internetpagina's die content bevatten zoals hierboven beschreven.

Handelingen, die de veiligheid van het systeem of het netwerk in gevaar brengen of die dit beogen, zoals bijvoorbeeld het ongeautoriseerd verschaffen van toegang of het binnensluizen van malicious code die ongeautoriseerde toegang mogelijk maakt, zijn streng verboden.


4. Copyright

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor teksten, afbeeldingen, foto's, illustraties, grafieken, ontwerpen, geluids-, video- of animatiebestanden inclusief hun locatie op de verschillende pagina's. Aanpassing, vermenigvuldigung, verspreiding, verzending of andere manier van exploitatie (hoe gering ook) van dergelijke pagina's (of delen daarvan) op elektronische media (ook op internet) of in conventionele publicaties is uitsluitend toegestaan na toestemming vooraf. Toestemming voor publicatie van de website wordt verleend door de redactie (naar de colofon).
Bovendien kunnen afbeeldingen, illustraties, teksten of andere bestanden geheel of deels eigendom zijn van derden.

Content en downloadbaar materiaal mag uitsluitend voor persoonlijk gebruik gekopieerd of gedownload worden. Aan dergelijke actie kan de gebruiker echter geen enkel recht ontlenen met betrekking tot het gekopieerde of gedownloade materiaal. Reproduceren, publiceren, verspreiden, versturen, verkopen, te koop aanbieden, aanpassen en gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden van de volledige content van de website of delen daarvan is niet toegestaan.
Alle op de website genoemde handelsmerken en logo's zijn onbeperkt onderworpen aan de voorschriften van het geldige merkenrecht. Het feit dat een handelsmerk op onze website genoemd wordt of voorkomt betekent niet, dat het niet door rechten van derden beschermd wordt.

Door gebruik te maken van de website, wordt noch uitdrukkelijk, stilzwijgend of op enigerlei andere wijze een licentie of bepaalde rechten verstrekt voor gebruik van intellectueel eigendom, dat op de website aanwezig is. Ieder onwettig gebruik is uitdrukkelijk verboden.

Uiteraard is het toegestaan om voor persoonlijk gebruik kopieën van content afkomstig van de website te maken. Hetzelfde geldt voor het downloaden van content op je harde schijf, voor zover dit beperkt blijft voor persoonlijke doeleinden. Auteursrechtelijke informatie en merknamen mogen in geen geval gewijzigd of verwijderd worden.

Je stemt er mee in, dat wij het eigendom verkrijgen van welk materiaal dan ook, dat je op eigen initiatief of op verzoek naar de website upload of ons op andere wijze, bijvoorbeeld per e-mail doet toekomen. Voor zover het niet om persoonlijke gegevens gaat of we anders met je overeengekomen zijn, zijn we niet verplicht het materiaal vertrouwelijk te behandelen. Je verleent ons een royaltyvrij, in tijd en ruimte onbeperkt, onherroepelijk, overdraagbaar en exclusief recht om het door jou naar de website geüploade materiaal te exploiteren en te gebruiken. We zijn vooral gerechtigd om het betreffende materiaal wereldwijd te reproduceren, te publiceren, door te geven, uit te zenden, te exploiteren, aan te passen, te verkopen en voor publieke of commerciële doeleinden volledig of deels te gebruiken in welke vorm dan ook, onafhankelijk van vorm, media en technologie die daarbij gebruikt worden.

 

5. Overige bepalingen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Duitse recht, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
Wanneer bepaalde bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden ineffectief zijn of worden of niet voldoen aan wettelijke voorschriften, blijft daarmee de effectiviteit van de overige gebruiksvoorwaarden onaangetast. De ineffectieve bepaling wordt door de partijen gezamenlijk door een bepaling vervangen, die in economisch opzicht op effectieve wijze het meest in de buurt komt van de ineffecieve bepaling. De voorgaande regeling geldt eveneens bij ontbrekende bepalingen.

De gebruiksvoorwaarden vormen samen met de bijzondere voorwaarden voor persoonlijke diensten, de privacyverklaring en eventuele overige regels voor interactieve diensten de volledige overeenkomst tussen j
ou en New Yorker.