Podmínky používání

Používání webových stránek „www.newyorker.de " a všech dalších webových stránek New Yorkeru, které se obrací na uživatele v Německu, podléhá následujícím podmínkám používání.
Podmínky používání čas od času přizpůsobíme změnám. Na změnu podmínek používání výslovně nepoukazujeme. Proto musíš podmínky používání čas od času překontrolovat, zda nedošlo k jejich změně. Používáním našich webových stránek vyslovuješ svůj souhlas s těmito podmínkami používání.

Jestliže ještě nejsi plnoletý/á, používej webové stránky pouze se souhlasem svých rodičů nebo poručníků. Obzvlášť nám leží na srdci ochrana osobních dat dětí. Vědomě proto nezískáváme data nezletilých osob, pokud rodiče či poručníci neudělili svůj souhlas. Jestliže zjistíme, že nezletilé osoby u nás sami zadávají osobní data bez příslušného souhlasu nebo že se o takových osobách zadávají osobní data, potom tyto vymažeme.

1. Právo na používání

Udělujeme ti – pokud nebylo dohodnuto v jednotlivém případě něco jiného – omezené, nevýhradní a nepřevoditelné právo vyvolávat, používat a zobrazovat na obrazovce webové stránky a jejich obsahy pro soukromé použití za podmínek podle těchto podmínek používání. Je zakázáno komerční používání, obzvlášť nastavení komerční reklamy.

Vyhrazujeme si právo podle naší svobodné úvahy a bez předchozího oznámení omezit nebo ukončit používání webových stránek tebou, pokud jsme s tebou smluvně nedohodli něco jiného. Jsme kromě toho oprávněni s okamžitou účinností deaktivovat nebo vymazat heslo, uživatelský účet i celý obsah uživatelského účtu a zablokovat tvůj další přístup k osobním službám, jestliže porušíš tyto podmínky používání nebo jestliže nám uvedeš chybné, nepřesné nebo neúplné údaje ke tvé osobě nebo jestliže budeme mít důvodné podezření, že jsi nám uvedl chybné, nepřesné nebo neúplné údaje ke tvé osobě.

2. Odpovědnost

New Yorker podnikne veškeré přiměřené činnosti, aby se na webowých stránkách prezentovaly správné a aktuální informace. Nemůžeme ovšem převzít záruku nebo přislíbení správnosti a/nebo aktuálnosti těchto informací. Prosíme, abys vzal do úvahy, že neodpovídáme za důsledky nemožnosti přístupu na naše webové stránky. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo kdykoliv modifikovat obsahy a služby nebo se těchto vzdát, pokud jsme s tebou smluvně nedohodli nic jiného. Proto neručíme za nepřerušenou dosažitelnost webových stránek a neodpovídáme za nezaviněnou nedosažitelnost webových stránek ani za nezaviněnou ztrátu dat.

V případech, ve kterých obsahují tyto webové stránky odkazy na webové stránky nabízené třetími osobami, si nepřivlastňujeme obsah jiných webových stránek; obzvlášť nemůžeme stále kontrolovat jiné webové stránky jiných podniků. Odkaz slouží pouze jako orientace pro tebe. Také neručíme za dosažitelnost odkazovaných stránek. Zákon nezavazuje New Yorker k tomu, aby kontroloval zprostředkované nebo uložené informace nebo zkoumal okolnosti, které poukazují na protiprávní činnost (§ 7 telekomunikačního zákona).

Pokud nabízíme možnost účasti na interaktivních službách, jsi odpovědný za tebou nastavený obsah.

Ručíme ve věci samé neomezeně za úmysl a hrubou nedbalost. Za lehkou nedbalost ovšem ručíme pouze při porušení podstatné povinnosti (základní povinnosti) a pouze omezeně. Omezení se vztahuje na typické smluvní škody, s jejichž vznikem bylo možné počítat.

Neručíme za následné škody, obzvlášť ne za ušlý zisk nebo nehmotnou škodu. Kromě toho neručíme za ztráty dat nebo jiné tvé škody na hardwaru a softwaru, které jsou způsobeny stahováním materiálu z webových stránek.
Shora uvedená omezení ručení neplatí pro námi zaviněné porušení života, těla nebo zdraví a pro nároky podle zákona o ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku.

Shora uvedená omezení ručení platí obdobně také ve prospěch zaměstnanců, zákonných zástupců a osob pověřených New Yorkerem.

Uživatel ručí za všechny újmy, které vzniknou New Yorkeru nepřípustným nebo protiprávním použitím webových stránek nebo tím, že zaviněně nesplníš své smluvní závazky.

3. Pravidla webových stránek (závazná pravidla chování online)

Jsi povinen nám uvést pravdivé a úplné údaje ke tvé osobě – obzvlášť jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, pokud jsou tyto údaje nutné pro osobní služby. Kromě toho tě prosíme, abys osobní údaje pravidelně aktualizoval.

Poskytnutá práva pro používání webových stránek a služeb se týkají pouze tvé osoby. Práva a povinnosti vyplývající z podmínek používání nejsou ani kompletně ani částečně převoditelná na třetí osoby. Jestliže vystupuješ ve fórech, chatech, blogách a jiných interaktivních službách, máš zakázáno umožnit třetím osobám přístup ke svému uživatelskému účtu a ke svému heslu; tato opravňují k používání webových stránek a služeb výhradně tebe samotného.

Jako uživatel interaktivních služeb musíš uchovat v tajnosti své heslo a další informace ke svému uživatelskému účtu. Neoprávněné použití tvého uživatelského účtu nám neprodleně sděl písemně nebo e-mailem na
info-datenschutz@newyorker.de. I v takovém případě zůstáváš odpovědným za neoprávněné používání webových stránek. Všechna prohlášení učiněná za použití tvého hesla nebo tvých jiných informací k uživatelskému účtu budou v případě pochybností uplatněna vůči tobě.

Je zakázáno přenášet na webové stránky materiál, který obsahuje škodlivé obsahy (obzvlášť zákeřné kódy) a jiné programy, které mohou ohrozit nebo narušit funkčnost softwaru nebo hardwaru. Filtrování obsahů, které nahráváš v rámci interaktivních služeb, aktuálním antivirovým programem je samozřejmostí.

Nepřípustná jsou nahrávání, rozšiřování a/nebo zpřístupnění protizákonných obsahů a obsahů odporujícím našim stránkám a/nebo vyjádření, obzvlášť takových, která vyzývají k rasové nenávisti nebo oslavují či bagatelizují násilí, oslavují válku, jsou pornograficky nebo sexuálně pohoršující, evidentně mohou ohrozit děti a mládež nebo která poukazují na nabídky se shora uvedenými obsahy.

Jsou zakázána jednání, která porušují bezpečnost systémů nebo sítě nebo mají toto v úmyslu, jako např. zjednání neautorizovaného přístupu nebo infiltrování zákeřných kódů nebo která umožňují neautorizované přístupy k datům.


4. Autorské právo

Webové stránky jsou chráněny autorským právem. To platí obzvlášť pro texty, obrázky, fotografie, ilustrace, grafiky, designy, zvukové a animační soubory nebo videosoubory včetně jejich uspořádání na jednotlivých stránkách. Změna (i částečná), rozmnožování, rozšiřování, zasílání nebo jiné zhodnocování takových stránek (nebo jejich částí) prostřednictvím elektronických médií (také na internetu) nebo běžné zveřejňování je možné pouze po předchozím souhlasu. Souhlas se zveřejněním webových stránek může udělit redakce (na impressum).
Dále mohou podléhat obrázky, grafiky, textové a jiné soubory zcela nebo částečně autorským právům třetích osob.

Obsahy a materiály ke stahování se smí kopírovat nebo stahovat pouze pro osobní použití. Tímto postupem ovšem uživatel nezíská práva ke kopírovaným nebo stahovaným materiálům. Reprodukování, zveřejňování, předávání, převádění, rozšiřování, inzerování, modifikování a prodej či používání celého obsahu nebo částí obsahu webových stránek k veřejným nebo obchodním účelům není dovoleno.
Všechny obchodní a zbožové značky uvedené v rámci webových stránek podléhají neomezeně ustanovením příslušného platného práva pro ochranné známky. Pouhé uvedení na našich webových stránkách neznamená, že značky nejsou chráněny právy třetích osob.

Používáním webových stránek se neposkytuje ani výslovně, ani konkludentně ani jiným způsobem licence nebo právo k používání duševních majetkových hodnot, jejichž předmět je obsažen na těchto webových stránkách. Jakékoliv protiprávní používání je výslovně zakázáno.

Můžeš si samozřejmě vytisknout kopie obsahů webových stránek pro osobní použití. Totéž platí pro stahování obsahů na tvůj pevný disk, pokud to zůstane omezeno na tvé osobní používání. V žádném případě se nesmí měnit nebo odstraňovat informace k autorskému právu a ochranné známky.

Souhlasíš s tím, že nabudeme vlastnictví k jakémukoliv materiálu, který iniciativně nebo na vyžádání nahraješ na naše webové stránky nebo nám takový doručíš jiným způsobem, např. e-mailem. Pokud nejsou dotčena osobní data nebo pokud jsme s tebou nedohodli zachování mlčenlivosti, nejsme povinni zacházet s materiálem jako s důvěrným. Uděluješ nám bezúplatné, časově neomezené, neodvolatelné, převoditelné a výhradní právo, zhodnocovat a používat materiál tebou nahraný na webové stránky. Jsme především oprávněni tento materiál po celém světě reprodukovat, zveřejňovat, předávat, přenášet, modifikovat, prodávat a jinak používat celý obsah či jeho části k veřejným nebo obchodním účelům a vkládat do jiných děl jakéhokoliv druhu, a to nezávisle na formě, médiích a technologiích, které se přitom použijí.

 

5. Ostatní

Tyto podmínky používání podléhají německému právu s vyloučením kupního práva podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
Jestliže budou nebo se stanou jednotlivá ustanovení těchto podmínek používání neúčinnými nebo budou odporovat zákonným ustanovením, potom tím nebude dotčena účinnost zbývajících podmínek používání. Neúčinné ustanovení strany po dohodě nahradí takovým ustanovením, které se právně účinným způsobem co nejvíce přiblíží ekonomickému účelu neúčinného ustanovení. Shora uvedené pravidlo platí odpovídajícím způsobem pro mezery v ustanoveních.

Podmínky používání představují společně se zvláštními podmínkami pro osobní služby, prohlášením o ochraně dat a jakýmikoliv dalšími pravidly pro interaktivní služby celou dohodu mezi te
bou a New Yorkerem.