Условия за ползване

Ползването на уеб сайта „www.newyorker.de“, както и на всички други уеб сайтове на New Yorker, които са насочени към потребители в Германия, подлежат на следните Условия за ползване.
Ние периодично ще напасваме Условията за ползване към промените. Не се дава изрично указание за изменения в Условията за ползване. Затова от време на време трябва да проверяваш за промени в Условията за ползване. С това, че ползваш нашата страница, ти декларираш съгласието си с тези Условия за ползване.

Ако не си пълнолетен, ползвай този уеб сайт само със съгласието на твоите родители / настойници. Защитата на личните данни на деца е наша специална грижа. Ние не събираме преднамерено данни от непълнолетни, ако техните родители / настойници не са дали съгласието си. Ако открием, че непълнолетни сами въвеждат при нас личните си данни без съответното съгласие или чрез такива лица се въвеждат лични данни, ние ще изтрием тези данни.

1. Право на ползване

Ние ти предоставяме ограничено, неизключително и непрехвърлимо право - освен ако в отделен случай не е споразумяно друго - за лични цели да посещаваш, ползваш и извикваш на екран уеб сайта, както и неговото съдържание съгласно разпоредбите на тези Условия за ползване. Забранява се ползването с търговски цели, по-специално поместването на търговска реклама.

Запазваме си правото да ограничим или да прекратим ползването на този уеб сайт от теб по наша свободна преценка и без предизвестие, освен ако с теб не сме договорили друго. Освен това имаме право да деактивираме или изтрием паролата, потребителския акаунт и цялото съдържание на потребителския акаунт, което ще влезе незабавно в сила, както и да блокираме по-нататъшния ти достъп до персонализирани услуги, ако нарушиш тези Условия за ползване или си ни дал фалшиви, неточни или непълни данни за твоята самоличност, или ако имаме основателно съмнение, че си предоставил фалшиви, неточни или непълни данни за твоята самоличност.

2. Отговорност

New Yorker предприема всички уместни действия, за да предоставя верни и актуални информации в уеб сайта. Въпреки това не може да гарантира или обещае истиността и/или актуалността на тези информации. Ние молим да се има предвид, че не отговаряме за последиците от невъзможността за достъп до нашия уеб сайт Поради тази причина си запазваме правото да модифицираме или да се отказваме от услуги по всяко време, доколкото с теб не сме договорили нещо друго. Затова не се предоставя гаранция за непрекъснат достъп до уеб сайта и не се поема отговорност за невиновна недостъпност на уеб сайта, както и за невиновна загуба на данни.

В случаите, когато този уеб сайт съдържа линкове към уеб сайтове, предлагани от трети лица, ние не си присвояваме съдържанието на другия уеб сайт; по-специално не сме в състояние да проверяваме редовно уеб сайтовете на други фирми. Линкът служи единствено като насока за теб. Не отговаряме също така и за достъпността на страниците, към които има линкове. Законът не задължава New Yorker да контролира предоставените или съхранени информации, както и да проучва обстоятелства, които насочват към противозаконна дейност (§ 7 Закон за електронните медии, Германия).

Доколкото ние предлагаме възможност за участие в интерактивни услуги, ти носиш отговорност за предоставеното от теб съдържание.

Принципно ние носим неограничена отговорност за умисъл и груба небрежност. За небрежност в по-леки размери носим ограничена отговорност, само ако е пренебрегнато съществено задължение (кардинално задължение). Ограничението важи за произтичащи от договори щети, чието възникване може да се допусне.

Не носим отговорност за косвени щети, по-специално за пропуснати ползи или нематериални щети. Освен това не поемаме отговорност за загуба на данни или други щети върху твоя хардуер или софтуер, които се дължат на свалянето на материали от уеб сайта.
Настоящите ограничения на отговорността не важат за причинени от нас вреди върху живота и здравето, телесни повреди и за претенции съгласно Закона за отговорност на производителя.

Настоящите ограничения на отговорността важат по смисъл и в полза на сътрудниците, законните представители и подпомагащите лица в New Yorker.

Потребителят носи отговорност за всички вреди, нанесени на New Yorker чрез непозволено или противозаконно използване на уеб страницата, или ако ти виновно не изпълниш договорните си задължения.

3. Регламент на уебсайта (задължителен етикет на поведение в мрежата)

Ти си длъжен да ни предоставяш отговарящи на истината данни за твоята самоличност - по-специално име, фамилия, адрес, телефонен номер, както и имейл - доколкото тези данни са необходими за персонализирани услуги. Освен това те молим да актуализираш редовно личните си данни.

Предоставените права за ползване на уеб сайта и услугите се отнасят единствено до теб. Произтичащите от Условията за ползване права и задължения не могат да бъдат прехвърляни изцяло или частично на трети лица. В случай, че участваш във форуми, чатове, блогове и други интерактивни услуги, ти се забранява да предоставяш достъп до потребителския ти акаунт, както и до твоята парола на трети лица; тези данни дават право единствено на теб да ползваш уеб сайта и услугите.

Като потребител на интерактивни услуги си задължен да пазиш в тайна паролата си и други информации за твоя потребителски акаунт. Трябва да ни съобщиш незабавно писмено или чрез имейл за неправомерно ползване на твоя потребителски акаунт
на info-datenschutz@newyorker.de И в този случай ти носиш отговорност за неправомерното ползване на уеб сайта. Всички изявления, направени чрез използване на твоята парола или други твои информации от поребителския ти акаунт при съмнение ще бъдат доказателства срещу теб.

Забранено е да се пренася материал на уеб сайта, който съдържа причиняващи вреди съдържания (по-специално злонамерен код) и други програми, които могат да нарушат или застрашат функционалността на софтуера или хардуера. Логично е филтрирането чрез антивирусна програма на съдържанията, които качваш в рамките на интерактивните услуги.

Недопустимо е качването, разпространяването и/или предоставянето на противозаконни и неморални съдържания и/или изявления, по-специално такива, които подтикват към расова омраза, възвеличават или омаловажават насилието, възвеличават войната, шокират порнографски или сексуално, очевидно са заплаха за деца и младежи или такива, които насочват към предложения с посочените по-горе съдържания.

Забранени са действия, които вредят на системната или мрежовата сигурност или възнамеряват същото, например предоставянето на неоторизиран достъп или вмъкването на злонамерен код или такива действия, които осигуряват неоторизиран достъп.


4. Авторство

Уебсайтът е защитен по Закона за авторското право. Това важи особено за текстове, изображения, фотографии, илюстрации, графики, дизайни, аудио, видео или анимирани файлове, включително и подреждането им на отделните страници. Промяна (дори частична), размножаване, разпространяване, изпращане или друго използване на подобни страници (или части от тях) чрез електронни медии (също и в Интернет) или традиционни публикации е позволено само с предварително съгласие. Съгласието за публикация на уеб сайта се дава от редакцията (zum Impressum).
Освен това изображения, графики, текстови или други файлове могат да подлежат изцяло или частично на авторски права на трети лица.

Съдържание и материали за изтегляне могат да бъдат изтеглени или копирани само за лична употреба. Чрез този процес потребителят не придобива права върху копираните или изтеглени материали. Забранява се възпроизвеждането, публикуването, препращането, излъчването, разпространяването, показването, модифицирането и продажбата, използването за публични или търговски цели на цялото съдържание или части от съдържанието на уеб сайта.
Всички назовани марки в уеб сайта подлежат неограничено на разпоредбите на съответното валидно марково право. Само назоваването в нашия уебсайт не означава, че марките не са защитени чрез права на трети лица.

Чрез ползването на нашия уеб сайт не се предоставя изричен, конклудентен или друг лиценз или право на употреба на интелектуално право на собственост, чийто предмет се съдържа в този уеб сайт. Забранява се изрично всяка противозаконна употреба.

Естествено можеш да разпечатваш копия на съдържанията на уеб сайта за лично ползване. Същото важи за изтеглянето на съдържания върху твоя твърд диск, доколкото това се ограничава до твое лично ползване. Указания за авторско право или обозначения на марки в никакъв случай не трябва да бъдат променяни или отстранявани.

Ти даваш съгласие, че придобиваме право на собственост върху всеки материал, който качиш на уеб сайта или ни предоставиш по друг начин, например чрез имейл по своя инициатива или по запитване. Доколкото не са засегнати лични данни или не сме сключили с теб споразумение за спазване на поверителност, не сме задължени да третираме материала поверително. Ти ни предоставяш безвъзмездно, без ограничения във времето, неотменимо, непрехвърлимо и изключително право да използваме и употребяваме качения от теб материал на уеб сайта. Преди всичко ние имаме право в глобален мащаб да възпроизвеждаме, публикуваме, препращаме, излъчваме, разпространяваме, модифицираме, продаваме този материал или да използваме цялото съдържание или негови части за публични или търговски цели, както и да го вграждаме в други творби от всякакъв вид, а именно в зависимост от формата, медията и технологията, които се използват.

 

5. Други

Тези Условия за ползване се подчиняват на германското право, като се изключва търговското право в рамките на ООН.
Ако отделни разпоредби в тези Условия за ползване са или станат невалидни или противоречат на нормативната уредба, валидността на останалите условия за ползване остава незасегната. Недействителната разпоредба се заменя по взаимно съгласие на двете страни с такава разпоредба, която според годността й да поражда правно действие, е най-близка до икономическата цел на недействителната разпоредба. Настоящата нормативна уредба важи съответно при пропуски в нормативната уредба.

Условията за ползване заедно с Допълнителните условия за персонализирани услуги, Декларацията за защита на личните данни и евентуални други правила за интерактивни услуги съставляват цялостното споразумение между т
еб и New Yorker.