Pogoji uporabe

Uporaba spletne strani „www.newyorker.de », kot tudi vseh drugih spletnih strani družbe New Yorker, ki ciljajo na uporabnike v Nemčiji, je podvržena naslednjim pogojem uporabe.
Pogoje uporabe bomo občasno prilagajali spremembam. Izrecnega opozorila na spremembo pogojev uporabe ni. Zato moraš zaradi mogočih sprememb občasno preveriti pogoje uporabe. 
S tem ko uporabljaš naše spletne strani, izražaš svoje soglasje s pogoji uporabe. 

Če še nisi polnoleten, lahko to spletno stran uporabljaš le z dovoljenjem skrbnikov. Še prav posebej se zavzemamo za varstvo osebnih podatkov otrok. Zato zavestno ne zbiramo podatkov mladoletnikov, če njihovi skrbniki niso dali svojega dovoljenja. Če ugotovimo, da na naši strani mladoletniki brez ustreznega dovoljenja sami vnašajo osebne podatke ali osebne podatke o mladoletnikih vnašajo druge osebe, take podatke izbrišemo.

1. Pravica uporabe

Kolikor ni v posameznem primeru dogovorjeno drugače, ti za zasebno uporabo priznamo omejeno, ne izključno in neprenosljivo pravico dostopa do spletne strani in do njenih vsebin, do uporabe in prikaza na zaslonu, v skladu z določili teh pogojev uporabe. Komercialna uporaba, še posebej namestitev komercialnega oglaševanja, je prepovedana.

Pridržujemo si pravico, da ti po prosti presoji in brez vnaprejšnje napovedi omejimo ali prekinemo uporabo spletne strani, kolikor ni bilo s tabo pogodbeno dogovorjeno drugače. Poleg tega imamo pravico, s takojšnjo veljavo deaktivirati geslo, uporabniški račun kot tudi vso vsebino uporabniškega računa, ali zbrisati in blokirati tvoj nadaljnji dostop do osebnih storitev, če kršiš te pogoje uporabe, ali če si nam dal napačne, netočne ali nepopolne osebne podatke, ali če obstaja utemeljen sum, da smo od tebe prejeli napačne, netočne ali nepopolne osebne podatke.  

2. Odgovornost

New Yorker bo naredil vse potrebno, da bi na spletni strani dal na voljo pravilne in aktualne informacije.  Vendarle jamstva ali zagotovila o pravilnosti in/ali aktualnosti teh informacij ne moremo prevzeti. Razen tega prosimo, da upoštevate, da ne odgovarjamo za posledice nezmožnosti dostopanja do naše spletne strani. Iz tega razloga si pridržujemo pravico, kadar koli spremeniti ali opustiti vsebine in storitve, kolikor nismo s tabo pogodbeno dogovorili drugače.  Zato ne obstaja jamstvo za neprekinjeno dosegljivosst spletne strani, prav tako ne obstaja odgovornost za nedosegljivost spletne strani brez lastne krivde in za izgubo podatkov brez lastne krivde.

V primerih, v katerih ta spletna stran vsebuje povezave na spletne strani tretjih oseb, si vsebin teh spletnih strani ne prisvajamo; še posebno pa takih spletnih strani drugih podjetij ne moremo stalno preverjati. Povezava služi zgolj kot namig zate. Prav tako ne jamčimo za dosegljivost povezanih spletnih strani.  Zakonodaja New Yorkerja ne zavezuje k temu, da nadzoruje posredovane ali shranjene informacije ali raziskuje okoliščine, ki so pripeljale do nezakonite dejavnosti (7. čl.  Zakona o telekomunikacijah, nem. TKG).

Kolikor ponujamo možnost udeležbe na interaktivnih storitvah, si sam odgovoren za vsebino, ki si jo naložil. 

Glede na razlog odgovarjamo neomejeno za naklep in hudo malomarnost. Za lažjo malomarnost odgovarjamo samo pri kršitvi bistvene obveznosti (kardinalne obveznosti) in le v omejenem obsegu. Omejitev se izvrši na značilno pogodbeno škodo, s katere nastankom je bilo mogoče računati. 

Ne odgovarjamo za posredno škodo, še posebno ne za izgubljeni dobiček ali nematerialno škodo. Poleg tega ne prevzemamo odgovornosti za izgubo podatkov ali druge škode na tvoji strojni in programski opremi, ki bi jo lahko povzročil prenos vsebin s spletne strani.
Zgoraj omenjene omejitve odgovornosti ne veljajo za poškodbe življenja, telesa ali zdravja, ki jih povzročimo mi, in za pravice po Zakonu o jamstvu za proizvode.

Zgoraj omenjene omejitve odgovornosti veljajo smiselno tudi v korist sodelavcev, pravnih zastopnikov in izvršnih pomočnikov New Yorkerja.

Uporabnik odgovarja za vse škodo, ki nastane New Yorkerju zaradi zlorabe spletne strani ali uporabo spletne strani v nasprotju z zakonom, kadar po tvoji krivdi ne izpolniš pogodbenih obveznosti.

3. Določila o spletnih straneh (zavezujoče obnašanje na spletu)

Zavezan si k temu, da nam po resnici daš pravilne in popolne podatke o sebi - še posebej ime, priimek, naslov, telefonsko številko kot tudi elektronski naslov - kolikor so ti podatki za osebne storitve potrebni.  Poleg tega te prosimo, da osebne strani redno osvežuješ.

Priznane pravice v zvezi z uporabo spletne strani in storitev veljajo samo zate. Pravice in obveznosti, ki sledijo iz pogojev uporabe, niso delno ali v celoti prenosljive na tretje osebe. Če sodeluješ v forumih, klepetih, blogih in drugih interaktivnih storitvah, je prepovedano omogočati tretjim osebam dostop do tvojega uporabniškega računa in gesla; le-ta dajeta pravico do dostopa in uporabe spletne strani in storitev samo in edinole tebi.  

Kot uporabnik interaktivnih storitev si dolžan spoštovati tajnost svojega gesla in druge informacije v zvezi s tvojim uporabniškim računom. Neupravičeno uporabo tvojega uporabniškega računa nam nemudoma pisno ali po elektronski pošti prijavi na info-datenschutz@newyorker.de. Tudi v tem primeru si odgovoren za neupravičeno uporabo spletne strani. Vsa dana pojasnila glede uporabe tvojega gesla ali drugih informacij uporabniškega računa moraš v dvomu priznati proti sebi.

Prepovedano je prenašati na spletno stran material, ki vsebuje škodljive vsebine (posebno škodljivo kodo) in druge programe, ki lahko ogrozijo ali motijo funkcionalnost programske in strojne opreme.  
Filtriranje vsebin, ki jih naložiš v okviru interaktivnih storitev, s pomočjo aktualnega protivirusnega programa je samoumevno.

Nedopustno je nalaganje, razširjanje in/ali dostopnost izjav v nasprotju z zakonom ali dobrimi običaji, še posebej takih, ki spodbujajo rasno sovraštvo ali poveličujejo nasilje oz. zmanjšujejo njegov pomen, ki poveličujejo vojno, ki so pornografskega ali seksualnega značaja, ki so očitno primerni za ogrožanje otrok in mladine ali opozarjajo na ponudbe s prej imenovanimi vsebinami. 

Prepovedana so dejanja, ki poškodujejo sistemsko ali omrežno varnost ali je to njihova namera, kot na primer doseganje neavtoriziranega dostopa ali pretihotapljenje škodljive kode ali omogočanje neavtoriziranih dostopov.


4. Avtorstvo

Spletna stran je avtorsko zaščitena. To velja posebej za besedila, slike, fotografije, ilustracije, grafike, dizajne, tonske, video ali animacijske datoteke, vključno z njihovo postavitvijo na posameznih spletnih straneh. Spreminjanje (tudi delno), razmnoževanje, razširjanje, pošiljanje ali drugo izkoriščanje takih strani (ali njihovih delov) s pomočjo elektronskih medijev (tudi po internetu) ali konvencionalnih publikacij je dovoljeno le po predhodnem dovoljenju.  Soglasje k objavi spletne strani lahko podeli redakcija (na impresum).
Nadalje so lahko slike, grafike, besedila ali siceršnje datoteke v celoti ali delno podvržene avtorskim pravicam tretjih oseb.

Vsebina in materiali za prenos se smejo kopirati ali prenašati le za osebno uporabo. S tem pa uporabnik ne pridobi nikakršne pravice do kopiranih ali preneseniih materialov. 
Reproduciranje, objavljanje, posredovanje, prenašanje, trženje, uporaba v oglasih, spreminjanje ali prodajanje in uporaba za javne ali poslovne namene celotne vsebine spletne strani ali le delno, ni dovoljeno.
Vse v okviru spletne strani navedene blagovne znamke in znaki so neomejeno podvrženi določilom veljavnega prava o zaščiti blagovnih znamk. Samo imenovanje na naši spletni strani še ne pomeni, da znamke niso zaščitene s pravicami tretjih oseb.

Z uporabo spletne strani ni zagotovljena nikakršna licenca ali pravica do uporabe intelektualne lastnine, katere predmet je vsebovan na tej spletni strani, niti izrecno, konkludentno niti na kakšen drug način. Vsaka uporaba v nasprotju z zakonom je izrecno prepovedana.

Seveda si lahko za osebno uporabo natisneš vsebine spletnih strani. Enako velja za prenos vsebin na trdi disk, kolikor je to omejeno na tvojo osebno uporabo. Opozorila o avtorskih pravicah in oznake znamk v nobenem primeru ne smejo biti odstranjene.

Strinjaš se s tem, da pridobimo lastninsko pravico nad vsakim materialom, ki ga samoiniciativno ali na zahtevo naložiš na spletno stran ali nam ga posreduješ na drug način, npr. po elektronski pošti. Kolikor niso prizadeti osebni podatki ali s teboj nismo dogovorili varovanja tajnosti, z materialom nismo dolžni ravnati zaupno.   Priznaš nam neodplačno, časovno neomejeno, nepreklicno, prenosljivo in izključno pravico, da tvoj material, ki si ga naložil na spletno stran, izkoristimo in uporabljamo.  Predvsem imamo pravico, da ta material po vsem svetu reproduciramo, objavljamo, posredujemo, prenašamo, prodajamo, spreminjamo in drugače uporabljamo celotno vsebino ali njen del, v javne ali poslovne namene, kot tudi vstavljamo ali dodajamo v raznovrstna druga dela, in sicer neodvisno od uporabljene oblike, medija in tehnologije.

 

5. Razno

Ti pogoji uporabe so podvrženi nemškemu pravu ob izključitvi Dunajske konvencije o pravu mednarodnh pogodb.
Če bi bila ali postala posamezna določila teh pogojev uporabe neveljavna ali bi bila v nasprotju z zakonskimi predpisi, se to veljavnosti ostalih pogojev uporabe ne dotika. Obe stranki sporazumno nadomestita neveljavno določilo s takim določilom, ki je gospodarskemu namenu neveljavnega določila v pravnomočni obliki najbližje. Gornja ureditev velja ustrezno ob regulativnih prazninah.

Pogoji uporabe predstavljajo skupaj z posebnimi pogoji za osebne storitve, izjavo o varstvu osebnih podatkov in morebitnimi drugimi pravili za interaktivne storitve celoten dogovor med teboj in podjetjem
New Yorker.