Användarvillkor

Användandet av webbsidan "www.newyorker.de" såväl som alla andra webbsidor som tillhör New Yorker, och vänder sig till användare i Sverige, är förbundet med följande användarvillkor.
Användarvillkoren kommer då och då att förändras, för att anpassas till förändringar som uppstår. Några uttryckliga hänvisningar till dessa ändringar av användarvillkoren görs inte. Därför bör du kontrollera användarvillkoren med jämna mellanrum, för att se om några förändringar har gjorts. Du ger ditt samtycke till dessa användarvillkor i och med att du använder webbsidan.

Om du inte är myndig ännu, använd denna webbsida med din vårdnadshavares samtycke enbart. Skyddet av barns persondata är en särskilt angelägen fråga för oss. Därför samlar vi inte medvetet in uppgifter från omyndiga personer, såvida inte deras vårdnadshavare har lämnat sitt samtycke. Om vi upptäcker att omyndiga personer har angivit sina uppgifter utan ett sådant samtycke eller om sådana persondata har angivits, raderar vi dessa uppgifter.

1. Nyttjanderätt

Vi beviljar dig – såvida inte något annat i enskilda fall har överenskommits – den icke-exklusiva och icke-överförbara rätten, att för privat bruk använda, och på bildskärmen visa, webbsidan samt dess innehåll i enlighet med de bestämmelser som dessa användarvillkor tillåter. Kommersiellt nyttjande, i synnerhet publicering av kommersiell reklam, är förbjuden.

Vi förbehåller oss rätten, att inskränka eller avsluta användandet av webbsidan enligt eget gottfinnande och utan förvarning, såvida vi inte har slutit avtal med dig om något annat. Vi har dessutom rätt att med omedelbar verkan inaktivera eller radera lösenordet, användarkontot samt allt innehåll på ditt användarkonto, samt att radera det, eller spärra din framtida tillgång till personliga tjänster, om du bryter mot dessa användarvillkor eller om du har gett oss falsk, felaktig eller ofullständig information om dig själv eller om vi har skäl att tro att du har lämnat falsk, felaktig eller ofullständig information om dig.

2. Ansvar

New Yorker vidtar alla rimliga åtgärder för att tillhandahålla riktig och aktuell information på webbsidan. Någon garanti eller försäkran om denna informations riktighet eller aktualitet kan dock inte lämnas.  Beakta dessutom att vi inte ansvarar för konsekvenser som följer av att vår webbsida inte går att tillgå. På grund av detta förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra eller ta bort innehåll eller tjänster, såvida vi inte har slutit avtal med dig om något annat. Det garanteras därför inte att webbsidan är kontinuerligt tillgänglig och vi accepterar inte något ansvar för om det mot våra intentioner är omöjligt att få tillgång till webbsidan och inte heller för ofrivillig förlust av data.

I de fall då denna webbsida länkar till webbsidor som erbjuds av tredje part, gör vi inte andra webbsidors innehåll till vårt eget; i synnerhet kan vi inte ständigt kontrollera innehållet på andra företags webbsidor. Länken tjänar enbart som information för dig. Vi svarar inte heller för att den länkade sidan går att nås. Lagen förpliktigar inte New Yorker att övervaka eller efter omständigheter efterforska rörande sådan information som förmedlas eller lagras, som indikerar olaglig verksamhet (§ 7 TMG), (den tyska lagen om telemedia).

I den utsträckning som vi möjliggör deltagande i interaktiva tjänster, är du själv ansvarig för det innehåll du publicerar.

Vi är i princip obegränsat ansvariga för uppsåt eller grov oaktsamhet. Vid ringa vårdslöshet har vi dock bara ansvar om skadan är av väsentlig art (kardinalplikt) och enbart begränsat. Begränsningen följer av de avtalstypiska skador som man inte hade kunnat räkna med att de skulle uppstå.

Vi ansvarar inte för följdskador, i synnerhet inte för utebliven vinst eller ekonomisk skada. Utöver detta tar vi inget ansvar för informationsförlust eller andra skador på din hårdvara eller programvara, som har uppstått på grund av nedladdning av material från webbsidan.
Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte vid skada på liv, lem eller hälsa som har orsakats av oss eller för anspråk enligt den tyska lagen om produktansvar.

Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller på motsvarande sätt även New Yorkers medarbetare, juridiska ombud och ställföreträdande agenter.

Användaren ansvarar för alla nackdelar som New Yorker drabbas av på grund av felaktig eller olämplig användning av webbsidan, eller som har uppstått på grund av att du inte har levt upp till dina skyldigheter enligt avtalet.

3. Regler för webbsidan (bindande nätetikett)

Du är förpliktigad att lämna sanningsenligt korrekt och fullständig information om dig själv – i synnerhet avseende förnamn, efternamn, adress, telefonnummer samt e-postadress – i den utsträckning som dessa uppgifter krävs för personifierade tjänster. Dessutom ber vi dig att regelbundet uppdatera dina personliga uppgifter.

Rättigheterna att nyttja denna webbsida och tjänsterna gäller enbart dig. Rättigheterna och skyldigheterna som följer av dessa användarvillkor är varken till en del eller i sin helhet överförbara på tredje person. Om du deltar i forum, chattar, bloggar och övriga interaktiva tjänster, är det förbjudet att göra tillgången till ditt användarkonto för tredje part, såväl som att få ta del av ditt lösenord; det är tillåtet endast för dig själv att använda dessa, webbsidan och tjänsterna.

Det åligger dig som användare av interaktiva tjänster att hemlighålla ditt lösenord och ytterligare information som har med ditt användarkonto att göra. Du måste omedelbart rapportera otillåten användning av ditt användarkonto skriftligen eller via e-post
till info-datenschutz@newyorker.de. Även i dessa fall är du ansvarig för den otillåtna användningen av webbsidan. All aktivitet som rör användningen av ditt lösenord och som är kopplat till ditt användarkonto, kan komma att behandlas som om det är du som har begått handlingarna.

Det är förbjudet att publicera material på webbsidan med skadligt innehåll (i synnerhet skadlig kod) och liknande program, vilka kan äventyra eller störa programmets eller hårdvarans funktionsförmåga. Du förväntas filtrera innehållet som du laddar upp inom ramen för de interaktiva tjänsterna med hjälp av ett uppdaterat antivirusprogram.

Det är inte tillåtet att ladda upp, publicera och/eller göra tillgängligt olagligt eller omoraliskt innehåll och/eller yttranden, i synnerhet inte sådana som uppfordrar till hets mot folkgrupp eller bagatelliserar alternativt förhärligar våld, förhärligar krig, pornografi eller sexuellt stötande innehåll, eller sådant innehåll som uppenbart syftar till att skada barn eller ungdomar eller att hänvisa till erbjudanden med ovan nämnda innehåll.

Handlingar som skadar systemet eller nätverkets säkerhet eller har för avsikt att göra detta, såsom exempelvis tillägnandet av otillåten åtkomst eller infiltrering av skadlig kod eller obehörig åtkomst är förbjudna.


4. Upphovsrätt

Webbsidan är upphovsrättsligt skyddat. Detta gäller i synnerhet texter, bilder, fotografier, illustrationer, grafik, design, ljud, video- eller animerade filer inklusive arrangemanget av dessa på de enskilda sidorna. En förändring, kopiering, spridning, sändning (även till en del) eller övrig användning av sådana sidor (eller delar av dem) med hjälp av elektroniska medier (även på internet) eller konventionella publikationer tillåts bara efter på förhand inhämtat samtycke. Samtycket till publicering av webbsidan kan ges av redaktionen (till Utgivaren).
Dessutom kan tredje part delvis eller helt ha upphovsrätten för bilder, grafiker, text- eller övriga filer.

Innehåll och nedladdningsbart material får enbart kopieras eller laddas ned för personligt bruk enbart. Denna process ger inte användaren någon rätt till det kopierade eller nedladdade materialet. Det är inte tillåtet att reproducera, offentliggöra, överlämna, överföra, distribuera, visa, ändra eller sälja alternativt dra nytta av dess offentliggörande eller för affärsmässiga skäl av hela innehållet eller delar av innehållet på webbsidan.
Alla märkesvaror och varumärken på denna webbsida lyder utan begränsningar under respektive gällande varumärkesrätt. Blotta omnämnandet på vår webbsida innebär inte att varumärkena inte är skyddade av tredje parts rättigheter.

I och med användningen av webbsidan medges varken uttryckligen eller underförstått någon licens eller rätt att använda immateriella rättigheter vars föremål finns på denna webbsida. Alla typer av olaglig användning är uttryckligen förbjuden.

Du kan givetvis skriva ut kopior av innehållet på webbsidan för personligt bruk. Detsamma gäller för nedladdning av innehåll på din hårddisk så länge detta fortfarande endast är begränsat till ditt personliga bruk. Upphovsrättsligt skyddad information och varumärkesnamn får under inga omständigheter ändras eller döljas.

Du är införstådd med att vi äger rätten till det material som du på eget initiativ eller efter att ha tillfrågats om det, laddar upp på webbsidan eller låter oss få ta del av på annat sätt, såsom exempelvis via e-post. I den utsträckning det avser icke-personlig information eller vi har kommit överens med dig om att materialet ska vara hemligt, är vi inte förpliktigade att behandla materialet konfidentiellt. Du ger oss kostnadsfritt rätten att utan tidsbegränsning och oåterkalleligt samt med rätt att överlåta rätten, få den exklusiva rätten att använda och sälja det material som du har laddat upp på webbsidan. Vi har framför allt rätt att runt om i hela världen reproducera, offentliggöra, överlämna, överföra, distribuera, ändra, sälja alternativt dra nytta av dess offentliggörande eller för affärsmässiga skäl av hela innehållet eller delar av innehållet, liksom vid andra verk av något slag, oavsett i vilken form, i vilket medium och med vilken teknik som används för detta.

 

5. Övrigt

Dessa användarvillkor omfattas av tysk rätt, med undantag för FN-konventionen om internationella köp (CISG).
Omenskilda bestämmelser i dessa användarvillkor skulle vara ogiltiga eller om de skulle strida mot rättsliga bestämmelser, ska övriga användarvillkor inte beröras av det. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas av en bestämmelse som de båda parterna är överens om, vars ekonomiska syfte lagligt ligger så nära som möjligt vad som har avsetts i den ogiltiga bestämmelsen. 
Ovanstående regel gäller även för luckor i avtalet.

Användarvillkoren utgör, tillsammans med de särskilda villkoren för personifierade tjänster, sekretesspolicy och eventuella ytterligare regler för interaktiva tjänster hela överenskommelsen mellan dig och New Yorker.