Uslovi korišćenja

Korišćenje veb lokacije „www.newyorker.de ", kao i svih daljih veb lokacija New Yorker koje se odnose na korisnike u Nemačkoj, podležu sledećim uslovima korišćenja.
Uslove korišćenja ćemo s vremena na vreme prilagođavati izmenama. Neće biti izričite napomene o izmeni Uslova korišćenja. Zbog toga treba s vrema na vreme da proveravaš da li u uslovima korišćenja ima izmena. Svoju saglasnost za uslove korišćenja daješ korišćenjem naše veb lokacije.

Ako još nisi punoletan/punoletna, koristi ovu veb lokaciju samo uz saglasnost tvojih staratelja. Zaštita ličnih podataka dece nam je posebno važna. Stoga, prema našem znanju ne sakupljamo podatke od maloletnih lica, ako staratelji nisu dali saglasnost. Kad prepoznamo da su maloletna lica, bez odgovarajuće saglasnosti, kod nas unela lične podatke ili da se unose lični podaci o maloletnim licima, onda brišemo podatke.

1. Pravo korišćenja

Ukoliko u pojedinačnom slučaju nije drugačije dogovoreno, dajemo ti ograničeno, neekskluzivno i neprenosivo pravo na učitavanje i prikazivanje veb lokacije, kao i njenog sadržaja na ekranu za ličnu upotrebu, prema odredbama ovih Uslova korišćenja. Zabranjena je komercijalna upotreba, naročito nameštanje komercijalne reklame.

Prema našem nahođenju i bez prethodnog obaveštenja zadržavamo pravo na ograničavanje ili prekidanje tvog korišćenja veb lokacije, osim ako ugovorom nismo dogovorili nešto drugo sa tobom. Uz to smo ovlašćeni da odmah deaktiviramo ili izbrišemo lozinku, korisnički nalog, kao i celi sadržaj korisničkog naloga i da ti blokiramo dalji pristup personalizovanim uslugama ako ove Uslove korišćenja prekršiš ili ako si nam dao/dala pogrešne, neprecizne ili nepotpune podatke o tebi ili ako obrazloženo naslućujemo da su dati pogrešni, neprecizni ili nepotpuni podaci o tebi.

2. Odgovornost

New Yorker preuzima sve primerene mere za pružanje ispravnih i aktuelnih informacija na veb lokaciji. Međutim, ne može da se preuzme garancija ili jemstvo za ispravnost i/ili aktuelnost ovih informacija. Uz to, molimo da se uzme u obzir da ne snosimo odgovornost za posledice onemogućenog pristupa našoj veb lokaciji. Iz tog razlaoga, zadržavamo u svako vreme pravo na modifikovanje ili odbacivanje sadržaja i usluga, osim ako ugovorom nismo dogovorili nešto drugo sa tobom. Stoga ne garantujemo za neprekidnu dostupnost veb lokacije, niti smo odgovorni za nedužnu nedostupnost veb lokacije ili za nedužni gubitak podataka.

U slučajevima kada ova veb lokacija sadrži linkove na veb lokacije ponuđene od strane trećih strana, ne usvajamo sadržaj drugih veb lokacija; pogotovo ne možemo stalno da proveravamo druge veb lokacije drugih preduzeća. Link služi samo kao indikacija za tebe. Ne zalažemo se ni za dostupnost povezanih stranica. Zakon ne obavezuje New Yorker da nadzire prosleđene ili sačuvane informacije ili da istražuje okolnosti koje ukazuju na nezakonitu radnju (čl. 7 nemačkog Zakona o telemedijama (TMG)).

Ukoliko ponudimo mogućnost za učešće u interaktivnim uslugama, snosiš odgovornost za sadržaj koji si postavio/postavila.

Iz tog razloga snosimo neograničenu odgovornost za nameru i grubu nemarnost. Međutim, za laganu nemarnost odgovaramo samo kod povrede suštinske obaveze (kardinalne obaveze) i to samo ograničeno. Ograničenje važi za ugovorno tipičnu štetu za koju je moglo da se pretpostavi da će se desiti.

Ne snosimo odgovornost za posledične štete, naročito ne za propali dobitak ili nematerijalne štete. Povrh toga, ne snosimo odgovornost za gubitke podataka ili bilo koje druge štete na tvom hardveru ili softveru koje su nastale zbog preuzimanja materijala sa veb lokacije.
Gore navedena ograničenja odgovornosti ne važe za ugrožavanje života, telesnu povredu ili ugrožavanje zdravlja izazvano našom kriviciom, niti za potraživanja prema Zakonu o odogovornosti za proizvod sa greškom.

Gore navedena ograničenja odgovornosti važe analogno u korist zaposlenih, zakonskih zastupnika i saradnika New Yorker-a.

Korisnik snosi odgovornost za sve nedostatke, koje New Yorker-u nastanu zbog zloupotrebe ili nezakonite upotrebe veb lokacije ili zato što svojom krivicom ne ispunjavaš ugovorne obaveze.

3. Pravila u vezi sa veb lokacijom (obavezujuća netikacija)

Obavezan/obavezna si da nam daš istinite i potpune lične podatke - pogotovo ime, prezime, adresu, broj telefona i e-adresu - ukoliko su ti podaci potrebni za personalizovane usluge. Uz to te molimo da redovno ažuriraš lične podatke.

Data prava na korišćenje veb lokacije i usluga se odnose isključivo na tebe. Sledeća prava i obaveze iz Uslova korišćenja ne smeju da se prenose u potpunosti, niti delimično na treće strane. Ako učestvuješ u forumima, četovima, blogovima i drugim interaktivnim uslugama, zabranjeno ti je da trećim stranama omogućiš pristup tvom korisničkom nalogu i tvojoj lozinci; njima jedino ti imaš pravo na korišćenje veb lokacije i usluga.

Kao korisnik interaktivnih usluga moraš da tajiš tvoju lozinku i dalje informacije o tvom korisničkom nalogu. Odmah ćeš nam prijaviti neovlašćeno korišćenje tvog korisničkog naloga pismenim putem ili putem e-poruke na info-datenschutz@newyorker.de. I u ovom slučaju snosiš odgovornost za neovlašćeno korišćenje veb lokacije. U slučaju nedoumice, snosiš odgovornost za sve izjave navedene u okviru korišćenja tvoje lozinke ili drugih informacija tvog korisničkog naloga.

Zabranjuje se prenos materijala na veb lokaciju sa sadržajem koji nanosi štetu (naročito zlonamerni kôd) i koji sadrži druge programe koji mogu da ometaju sposobnost funkcija softervera ili hardvera. Podrazumeva se filtriranje aktuelnim antivirusnim programom sadržaja koje učitavaš u okviru interaktivnih usluga.

Zabranjuje se učitavanje, rasprostranjivanje i/ili omogućavanje pristupa nezakonitih i nemoralnih sadržaja i/ili izjava, naročito onih koji podstiču rasizam, uzdižu ili omalovažavaju nasilje, uzdižu rat, koji su seksualno i pornografski neuljudni, koji su očigledno pogodni za dovođenje dece i omladine u opasnost ili koji upućuju na ponude sa prethodno navedenim sadržajima.

Zabranjuju su radnje kojima se vređa bezbednost sistema ili mreže, ili kojima se to namerava, kao npr. ostvarivanje neovlašćenog pristupa, ubacivanje zlonamjernog koda ili omogućavanje neovlašćenog pristupa.


4. Autorstvo

Veb lokacija je zaštićena pravom intelektualne svojine. To naročito važi za tekstualne sadržaje, slike, fotografije, ilustracije, grafike, dizajne, audio datoteke, video datoteke ili animacione datoteke, uključujuči njihov raspored na pojedinačnim stranicama. Izmena (čak i samo delimična), umnožavanje, raspodela, slanje ili drugi vidovi primene takvih stranica (ili samo dela stranica) preko elektronskih medija (i na Internetu) ili konvencionalno objavljivanje se odobrava samo prema prethodnoj saglasnosti. Saglasnost za objavljivanje veb lokacije dodeljuje redakcija (do impresuma).
Slike, grafike, tekstualne ili ostale datoteke mogu nadalje da podležu autorstvu trećih strana.

Sadržaji i materijali koji mogu da se preuzmu, smeju da se kopiraju ili preuzimaju samo za ličnu upotrebu. Međutim, ovim postupkom korisnik ne ostvaruje nikakva prava na kopirane ili preuzete materijale. Zabranjuje se umnožavanje, objavljivanje, prosleđivanje, prenošenje, rasprostranjivanje, oglašavanje, modifikovanje, kao i prodaja i korišćenje celog ili delimičnog sadržaja veb lokacije u javne ili poslovne svrhe.
Sve na ovoj veb lokaciji navedene marke i zaštitni znakovi neograničeno podležu odredbama određenog važećeg zakona o oznakama. Samo navođenje na našoj veb lokaciji ne znači da oznake nisu zaštićene pravima trećih strana.

Korišćenjem veb lokacije se ne daje licenca, niti pravo na korišćenje intelektualne svojine čiji je predmet na ovoj veb lokaciji, bilo izričito, implicitno ili na bilo koji drugi način. Izričito se zabranjuje svaka nezakonita upotreba.

Naravno, možeš da štampaš kopije sadržaja veb lokacije za ličnu upotrebu. Isto važi za preuzimanje sadržaja na tvoj čvrsti disk, sve dok je to ograničeno na tvoju ličnu upotrebu. Ni u kom slučaju ne smeju da budu izmenjene ili uklonjene napomene o pravu intelektualne svojine i oznake marke.

Saglasan/saglasna si da je naša svojina materijal koji učitavaš inicijativom ili po zahtevu, ili koji nam inače pošalješ e-poštom. Ukoliko nije reč o ličnim podacima ili ako nismo sklopili sporazum sa tobom o držanju u tajnosti, nismo obavezni da tretiramo materijal poverljivim. Ti nam daješ besplatno, vremenski neograničeno, neopozivo, prenosivo i isključivo pravo na unovčavanje i korišćenje materijala koji si učitao/učitala. Pre svega, imamo pravo na umnožavanje, objavljivanje, prosleđivanje, prenošenje, rasprostranjivanje, oglašavanje, modifikovanje, prodaju, korišćenje celog ili delimičnog sadržaja veb lokacije u javne ili poslovne svrhe, kao i na umetanje u druga dela, i to nezavisno od oblika, medija i tehnologije koji se pri tome primenjuju.

 

5. Razno

Uslovi korišćenja podležu nemačkom pravu, uz izuzeće UN-zakona o kupoprodaji.
Ako su pojedinačne odredbe ovih Uslova korišćenja nevažeće ili postanu nevažeće, ili ako nisu u skladu sa zakonskim propisima, iste neće uticati na pravosnažnost ostalih uslova korišćenja. Strane će uz obostranu saglasnost nevažeću odredbu zameniti sa odredbom koja je pravosnažno najbliža privrednoj svrsi nevažeće odredbe. Gore navedeno pravilo važi na odgovarajući način za rupe u propisima.

Uslovi korišćenja, zajedno sa posebnim uslovima za personalizovane usluge, izjavom o zaštiti podatka i svim daljim pravilima za interaktivne usluge, predstavljaju zajednički sporazum između tebe i New Yorker.