Warunki użytkowania

Korzystanie ze strony internetowej „www.newyorker.de” oraz wszystkich pozostałych stron firmy  New Yorker, których treść kierowana jest do użytkowników w Niemczech podlega poniższym warunkom użytkowania.
Warunki użytkowania są od czasu do czasu dostosowywane do zmian. Nie praktykuje się podawania wyraźnej informacji o zmianie warunków użytkowania. Dlatego należy od czasu do czasu sprawdzać, czy pojawiły się jakieś zmiany w warunkach użytkowania. Korzystając z naszych stron internetowych, wyrażasz swoją zgodę na niniejsze warunki użytkowania.

Osoby niepełnoletnie powinny korzytać z tej strony internetowej tylko za zgodą swoich prawnych opiekunów. Kwestia ochrony danych osobowych dzieci traktowana jest przez nas w sposób szczególny. Dlatego też nie pozyskujemy w sposób świadomy danych osób niepełnoletnich, jeżeli ich prawni opiekunowie nie wyrazili na to zgody. Jeżeli zauważymy, że osoby niepełnoletnie bez odpowiedniej zgody same podają na naszej stronie swoje dane osobowe lub że wprowadzane są dane osobowe takich osób, wówczas takie dane zostaną przez nas usunięte.

1. Prawo użytkowania

Przyznajemy Ci - o ile w poszczególnych przypadkach nie uzgodniono inaczej - ograniczone, niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do wywoływania, korzystania i wyświetlania na ekranie strony internetowej na prywatny użytek na warunkach określonych w niniejszych warunkach użytkowania. Zabrania się komercyjnego wykorzystywania strony, w szczególności zamieszczania na niej komercyjnej reklamy.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia Ci możliwości korzystania ze strony internetowej lub uniemożliwienia go według własnego uznania i bez uprzedniej zapowiedzi, o ile w zawartej z Tobą umowie nie uzgodniono inaczej. Jesteśmy ponadto uprawnieni do dezaktywowania lub usunięcia ze skutkiem natychmiastowym hasła, konta użytkownika oraz wszelkich treści na koncie użytkownika jak również zablokowania dalszego dostępu do spersonalizowanych usług w przypadku naruszenia przez Ciebie niniejszych warunków użytkowania lub podania nam nieprawdziwych, niedokładnych lub niekompletnych danych dotyczących Twojej osoby lub jeśli pojawi się uzasadnione podejrzenie, że podałeś nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne dane dotyczące Twojej osoby.

2. Odpowiedzialność cywilna

New Yorker podejmuje wszelkie stosowne działania, aby udostępniać na stronie internetowej prawdziwe i aktualne informacje. Nie ma jednak możliwości udzielenia gwarancji ani zapewnienia prawdziwości i/lub aktualności tych informacji. Należy również mieć na uwadze fakt, że nie odpowiadamy za następstwa braku możliwości dostępu do naszej strony internetowej. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zrezygnowania w dowolnym czasie z treści i usług, o ile w zawartej z Tobą umowie nie uzgodniono inaczej. Dlatego też nie dajemy gwarancji na nieprzerwany dostęp do strony internetowej i nie bierzemy odpowiedzialności za niezawiniony brak dostępu do strony internetowej ani za niezwinioną utratę danych.

W przypadkach, gdy niniejsza strona internetowa zawiera linki do stron osób trzecich, nie przejmujemy treści tych stron jako swoje; w szczególności nie jesteśmy w stanie nieustannie weryfikować stron innych firm. Link służy jedynie jako wskazówka dla Ciebie. Nie ręczymy również za dostępność zalinkowanych stron. Firma New Yorker nie jest prawnie zobowiązana do monitorowania przekazanych lub przechowywanych danych ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem (§ 7 ustawy o mediach elektronicznych).

W przypadku, gdy oferujemy możliwość udziału w usługach interaktywnych sam ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie.

Co do zasady w sposób nieograniczony odpowiadamy za nieprawidłowości wynikające z celowego działania i rażącego niedbalstwa. Jednakże w przypadku lekkiego niedbalstwa ponosimy odpowiedzialność tylko w razie naruszenia istotnego obowiązku (obowiązku zasadniczego) i tylko w ograniczonym stopniu. Odpowiedzialność ta ogranicza się do szkody typowej dla charakteru umowy, której powstania można było się spodziewać.

Nie odpowiadamy za szkody następcze, w szczególności za utracony zysk lub szkodę niematerialną. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych lub inne poniesione przez Ciebie szkody na sprzęcie lub oprogramowaniu, których przyczyną jest pobieranie materiału ze strony internetowej.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w stosunku do zawinionego przez nas spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu oraz w odniesieniu do roszczeń na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt wadliwy.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują odpowiednio także na korzyść pracowników firmy New Yorker, jej reprezentantów prawnych oraz osób wykonujących powierzone zobowiąznie na rzecz firmy New Yorker.

Użytkownik odpowiada za wszelkie niekorzyści firmy New Yorker wynikłe z nadużycia lub bezprawnego wykorzystania przez niego strony internetowej lub z zawinionego przez niego naruszenia obowiązków umownych.

3. Regulacje dotyczące strony internetowej (wiążąca netykieta)

Jesteś zobowiązany/a do podania nam swoich prawdziwych i kompletnych danych osobowych - w szczególności imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail - o ile te dane wymagane są do realizacji spersonalizowanych usług. Ponadto prosimy o regularne aktualizowanie danych osobowych.

Przyznane prawa do użytkowania strony internetowej i oferowanych usług dotyczą wyłącznie Ciebie. Prawa i obowiązki wynikające z warunków użytkowania nie mogą być ani w całości ani częściowo przenoszone na osoby trzecie. Jeżeli uczestniczysz w forach, czatach, blogach czy też korzystasz z innych usług interaktywnych, nie wolno Ci umożliwiać dostępu do Twojego konta użytkownika i hasła osobom trzecim; tylko Ty jesteś na ich podstawie uprawniony/a do korzystania ze strony internetowej i oferowanych na niej usług.

Jako użytkownik usług interaktywnych masz obowiązek zachowania w tajemnicy swojego hasła i informacji na temat swojego konta użytkownika. Przypadki nieuprawnionego korzystania z Twojego konta użytkownika należy nam niezwłocznie zgłaszać pisemnie lub e-mailem na adres
info-datenschutz@newyorker.de. Również w tym wypadku pozostajesz odpowiedzialny za nieuprwanione skorzystanie ze strony internetowej. Wszelkie oświadczenia złożone z wykorzystaniem Twojego hasła lub innych informacji o koncie użytkownika w razie wątpliwości musisz uznać za wiążące.

Zabrania się przesyłania na stronę internetową materiału mającego szkodliwą zawartosć (zwłaszcza złośliwy kod) oraz zawierającego inne programy mogące zagrażać lub zakłócać sprawność oprogramowania lub sprzętu. Skanowanie aktualnym programem antywirusowym zawartości przesyłanych na serwer w ramach usług interaktywnych jest rzeczą oczywistą.

Niedopuszczalne jest przesyłanie, rozpowszechnianie i/lub udostępnianie treści i/lub wypowiedzi sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności takich, które nawołują do nienawiści rasowej lub pochwalają albo bagatelizują przemoc, gloryfikują wojnę, niosą przekaz pornograficzny lub są nieprzyzwoite, w sposób oczywisty mogą zagrażać dzieciom i młodzieży lub zawierają odniesienia do ofert zawierających wyżej wymienione treści.

Zabronione są działania naruszające bezpieczeństwo systemu lub sieci albo wykonywane na przykład z zamiarem zdobycia nieautoryzownego dostępu lub wprowadzenia złośliwego kodu, czy też działania umożliwiające nieautoryzowany dostęp.


4. Prawa autorskie

Strona internetowa jest chroniona prawem autorskim. Ochrona ta obejmuje przede wszystkim teksty, obrazy, fotografie, ilustracje, obiekty oprawy graficznej, aranżacje, pliki dźwiękowe, pliki wideo lub animacje wraz z ich rozmieszczeniem na poszczególnych stronach. Wprowadzanie (nawet częściowych) zmian, powielanie, rozpowszechnianie, przesyłanie czy inne sposoby wykorzystywania takich stron (lub ich fragmentów) za pośrednictwem mediów elektroniczych (także w Internecie) lub konwencjonalnych publikacji dozwolne jest tylko po uprzednim uzyskaniu na to zgody. Zgodę na publikację strony internetowej może wydać Redakcja (do informacji firmowych).
Ponadto obrazy, obiekty graficzne, teksty lub inne pliki mogą podlegać w całości lub częściowo prawom autorskim osób trzecich.

Zawartość strony internetowej lub materiały do pobrania mogą być kopiowane lub pobierane tylko na użytek osobisty. Na podstawie tej procedury użytkownik nie nabywa jednak żadnych praw do skopiowanych lub pobranych materiałów. Reprodukowanie, publikowanie, udostępnianie, przesyłanie, dystrybucja, wyświetlanie, modyfikowanie oraz sprzedaż i wykorzystywanie do celów publicznych lub komercyjnych całej zawartości lub fragmentów zawartości strony internetowej jest niedozwolone.
Wszelkie znaki handlowe i towarowe zamieszczone na stronie internetowej podlegają w sposób nieograniczony przepisom prawa oznaczeń odróżniających w ich aktualnym brzmieniu. Sam fakt wymienienia oznaczeń na naszej stronie internetowej nie oznacza, że nie są one chronione prawami osób trzecich.

Na podstawie faktu korzystania ze strony internetowej nie udziela się, czy to wyraźnie, czy w sposób dorozumiany, czy też w jakikolwiek inny sposób, licencji ani prawa do użytkowania praw własności intelektualnej, których przedmiot zawarty jest na niniejszej stronie internetowej. Jakiekolwiek bezprawne korzystanie jest zabronione.

Oczywiście można wydrukować sobie kopie zawartości strony internetowej na osobisty użytek. To samo dotyczy pobierania zawartości strony internetowej na twardy dysk swojego komputera, dopóki korzystanie z pobranych treści będzie się ograniczało do użytku osobistego. Informacje dotyczące praw autorskich i oznaczenia marek w żadnym wypadku nie mogą być zmieniane ani usuwane.

Wyrażasz zgodę na to, aby każdy materiał, który z własnej inicjatywy lub na żądanie prześlesz na naszą stronę internetową lub dostarczysz nam inną drogą, na przykład e-mailem, przechodził na naszą własność. O ile nie dotyczy to danych osobowych lub jeśli nie uzgodniliśmy z Tobą zachowania poufności, nie jesteśmy zobowiązani do poufnego traktowania tego materiału. Udzielasz nam bezpłatnego, nieograniczonego w czasie, nieodwołalnego, przenoszalnego i wyłącznego prwa do wykorzystywania i używania materiału przesyłanego przez Ciebie na stronę internetową. Z naszej strony jesteśmy uprawnieni przede wszystkim do reprodukowania, publikowania, udostępniania, przesyłania, dystrybucji, modyfikowania, sprzedaży tego materiału na całym świecie oraz do korzystania z jego całej zawartości lub jej części w celach publicznych lub komercyjnych oraz umieszczania jej we wszelkiego typu innych dziełach, i to niezależnie od stosowanej przy tym formy, mediów i technologii.

 

5. Pozostałe postanowienia

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania było lub miało stać się nieważne lub było sprzeczne z przepisami prawa, ważność całości warunków użytkowania pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony w drodze wzajemnego porozumienia zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Powyższa regulacja dotyczy odpowiednio także luk w postanowieniach warunków użytkowania.

Niniejsze warunki użytkowania wraz ze specjalnymi warunkami świadczenia spersonalizowanych usług, oświadczeniem o ochronie danych oraz ewentualnymi dalszymi uregulowaniami odnośnie usług interaktywnych stanowią całościową umowę między Tobą a fir
mą New Yorker.